Czym są Uprawnienia Budowlane?

Dziś rozpoczyna się XXIII sesja egzaminacyjna pozwalająca zdobyć młodym Inżynierom Uprawnienia Budowlane.

Ale czym są Uprawnienia Budowlane i jak możemy je zdobyć?
Pewnie nie jeden z nas zadawał lub zadaje sobie powyższe pytanie.

Uprawnienia Budowlane są to „uprawnienia nadawane na podstawie przepisów szczególnych, stanowiące podstawę prawną dającą możliwość pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa oraz Okręgowe Izby Architektów” (źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Uprawnienia_budowlane_w_Polsce).

Wydane uprawnienia mogą dotyczyć projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi i udziela się je w następujących specjalnościach: architektonicznej; konstrukcyjno-budowlanej; drogowej; mostowej; kolejowej; wyburzeniowej; telekomunikacyjnej; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Ponadto wyróżniamy dwa typy uprawnień: bez ograniczeń i w ograniczonym zakresie.


Pierwsza strona Książki Praktyki Zawodowej (źródło: własne)

Abyśmy mogli przystąpić do egzaminu na Uprawnienia Budowlane, musimy posiadać właściwe wykształcenie techniczne oraz odbyć odpowiednią praktykę zawodową udokumentowaną w Książce Praktyki Zawodowej, pod kierunkiem osoby posiadającej odpowiednie Uprawnienia Budowlane. Książkę Praktyki Zawodowej, zwaną również Dziennikiem Praktyk, wydaje właściwa dla naszego miejsca zamieszkania Okręgowa Izba Inżynierów, na podstawie złożonego przez nas wniosku. O wydanie Dziennika Praktyk możemy wnioskować już po zaliczeniu 3-egoroku studiów. Musimy również pamiętać, że w Książce Praktyki Zawodowej nie możemy dokumentować praktyki, odbytej przed wydaniem tej Książki.


Okładka Książki Praktyki Zawodowej Kujawsko – Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (źródło: własne)

Jak wygląda przebieg egzaminu?

Egzamin w Polsce odbywa się dwa razy w roku, w sesji letniej (termin wyznaczany jest zazwyczaj w drugiej połowie maja) oraz w sesji zimowej (druga połowa listopada). Sam egzamin składa się z dwóch części: testowej i ustnej. Warunkiem dopuszczenia zdającego do części ustnej jest zdanie części testowej. Na część testową składają się pytania zamknięte w ilości od 30 do 90 pytań w zależności od zdawanego przez nas zakresu. Na odpowiedź mamy odpowiednio 45-135 minut. W części ustnej znajduję się od 5 do 10 pytań otwartych, na które mamy od 30 do 60 minut. Podczas egzaminu sprawdzana jest wiedza ze znajomości procesu budowlanego, który regulują przepisy ogólne w tym techniczno-budowlane oraz wiedza techniczna, i umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej.

Część testowa egzaminu na Uprawnienia Budowlane (źródło: http://www.muratorplus.pl)

Gdzie możemy znaleźć aktualne informacje nt. Uprawnień Budowlanych?

Wszystkie aktualne informacje dotyczące Uprawnień Budowlanych, terminy egzaminów, szczegółowy program egzaminów i ich zakres, a także przykładowe pytania możemy znaleźć na stronie internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (http://www.piib.org.pl/wzory-drukkk-142), jak i również Kujawsko – Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (http://www.kup.piib.org.pl/okregowa-komisja-kwalifikacyjna-uprawnienia-budowlane.html), na której znajdziemy również potrzebny wzór wniosku do wydania Książki Praktyki Zawodowej.


Autor wpisu: Izabela Pawińska

Źródła:

  1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane
  2. Strona internetowa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa – http://www.piib.org.pl/
  3. Strona internetowa Kujawsko – Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – http://www.kup.piib.org.pl/
  4. Strona internetowa Wikipedia – http://pl.wikipedia.org/wiki/Uprawnienia_budowlane_w_Polsce.